Wystawy:

Wybrane wystawy indywidualne:

Moje Zakopane, wspólnie z Małgorzatą Drozd-Witek, Miejska Galeria Sztuki, Zakopane (2021); Drogą bieli– Hotel Bristol & Art Medical Spa, Busko-Zdrój (2021); Sztuka w rozwoju samoświadomości- kolekcja malarstwa i fotografii związanych z arteterapią, Galeria Aula, Akademia Sztuk Pięknych, Łódź (2019); Korelacje, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, Łódź (2018); Czekając na…- obrazy wyryte i namalowane, Galeria ELart, Łódź (2018).

Wybrane wystawy zbiorowe:

Moving Nature Art Exhibition, Centrum Kultury Yeonho, Uljin, Korea (2023); Przedwiośnie, BWA Kielce (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023); Nature Art Cube Exhibition, Centrum Sztuki NaturalnejGeumgang, Gongju, Korea (2017, 2020, 2022, 2023); Moje Zakopane- Ogólnopolski Konkurs Malarski,Miejska Galeria Sztuki, Zakopane (2017, 2019, 2022); 45 Biennale Malarstwa Bielska Jesień, Galeria BWA, Bielsko- Biała (2021); 5 Niezależny Salon Łódzkich Młodych Twórców, Galeria Akademii Sztuk Pięknych, Łódź (2020); Wspólna przestrzeń- pomiędzy sztuką a dizajnem, Galeria Akademii Sztuk Pięknych, Łódź (2017); 4 Niezależny Salon Łódzkich Młodych Twórców, Galeria Akademii Sztuk Pięknych, Łódź (2017); 13 Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki, Galeria BWA, Ostrowiec Świętokrzyski (2016); Mniejszość XXI, Muzeum Fabryki, Łódź (2016); 10 Triennale Małych Form Malarskich, Wozownia, Toruń (2016); Synergia_40, Galeria Willa, Miejska Galeria Sztuki w Łodzi (2016); 3 Niezależny Salon Łódzkich Młodych Twórców, Galeria Akademii Sztuk Pięknych i Galeria Bałucka (Miejska Galeria Sztuki), Łódź (2016); 2 Niezależny Salon Łódzkich Młodych Twórców, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź (2015);

Exhibitions:

Selected solo exhibitions:

My Zakopane, Zakopane Art Gallery, Zakopane (2021), Follow the path of white Hotel Bristol & Art Medical Spa, Busko-Zdrój (2021); Creation in the development of self-awareness- a collection of painting and photographs associated with art therapy, Aula Gallery, Academy of Fine Arts, Łódź (2019); Corellations, Marek Edelman Dialogue Centre, Łódź (2018); Waiting for…- carved and painted pictures, ELart Gallery, Łódź (2018).

Selected group exhibitions:

Moving Nature Art Exhibition, Yeonho Culture Centre, Uljin, Korea (2023); Przedwiośnie Kielce Gallery of Art, Kielce (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023); Nature Art Cube Exhibition, Geumgang Nature Art Center, Gongju, Korea (2017, 2020, 2022, 2023); My Zakopane– Painting Contest, Zakopane Art Gallery, Zakopane (2017, 2019, 2022); 45th Painting Biennale Bielska Jesień, BWA Gallery, Bielsko- Biała (2021); The 5th Independent Salon of Artists from Łódź, Academy of Fine Arts Gallery, Łódź (2020); Common space- between art and design, Academy of Fine Arts Gallery, Łódź (2017); The 4th Independent Salon of Artists from Łódź, Academy of Fine Arts Gallery, Łódź (2017); 13rd International Autumn Salon of Art, BWA Gallery, Ostrowiec Świętokrzyski (2016); Minority XXI, Museum of Factory, Łódź (2016); 10th Triennial of Small Painting Forms, Wozownia Gallery, Toruń (2016); Synergia_40, Willa Gallery, Miejska Galeria Sztuki, Łódź (2016); The 3rd Independent Salon of Artists from Łódź, Academy of Fine Arts Gallery and Bałucka Gallery, Łódź (2016); The 2nd Independent Salon of Artists from Łódź, Central Museum of Textile, Łódź (2015);

Close
Go top